رکنا:در مواردی که جنین پسر باشد احساس حالت تهوع مادر بسیار کم است و حتی ممکن است رخ ندهد.

    مهمترین عناوین زندگی خوب

    ادامه