خبرهایی که ممکن است از دست داده باشید

رک پلاس

رکنا: خیلی ها خر را حیوانی بی عقل می دانند که کارهایش را از روی عادت انجام می دهد و به دنیای اطرافش اهمیت نمی دهد.