عکس دکتر بیگلو / خودش را در دانشگاه دار زد

دار زدن دکتر بیگلو در دانشگاه حادثه ای تلخ بود. دکتر بیگلو به زندگی خود با دار زدن پایان داد. دکتر بیگلو با دار زدن دست به خودکشی زد و زمانی جنازه دکتر بیگلو پیدا شد که خود را دار زده بود. علت دار زن دکتر بیگلو در دست بررسی است.

خودکشی دانشجوی پژوهشگر پسادکتری رشته فیزیک دانشگاه فردوسی مشهد

به گزارش رکنا، ‌مدیر دفتر روابط عمومی دانشگاه فردوسی مشهد گفت:علت خودکشی دکتر سعید قلی بیگلو در دست بررسی است

در این اتفاق، ظاهرا او قرص مصرف کرده است.

پس از برگشت از بیمارستان، خود را در اتاق حلق آویز می‌کند.

قطعا اگر کوتاهی در مرکز مشاوره دانشگاه رخ داده باشد، برخورد می‌شود.

دکتر سعید قلی بیگلو، پژوهشگر پسادکتری رشته فیزیک دانشگاه فردوسی مشهد بود.

آیا این خبر مفید بود؟