رکـنا : آیا این مطلب صحت دارد که می‌گویند حقوق زارعانه ( حق آب و گل، حق ریشه، حق کارافه، حق دسترنج رعیتی و...) کشاورزان را با هیچ قراردادی (اجاره، مزارعه، مساقات، صلح منافع) نمی‌توان اسقاط کرد و حقی است دائمی و در هیچ شرایطی نمی‌توان به زارعان پرداخت نکرد؟

حقوق زارعانه و... مانند هر حقی توسط صاحب آن حق قابل اسقاط است. در صورت مطالبه هم از طریق طرح دعوای حقوقی، پس از رسیدگی قضایی و عند‌الزوم با جلب نظر کارشناسی رأی مقتضی از دادگاه صالحه صادر خواهد شد.ارسال نظر