عینک در فال قهوه : افراد عاقل و روشن - روشن بینی و قضاوت صحیح و درست.

تخت در فال قهوه : به سفری بزرگ می روید و به جاه و مقام خواهید رسید و بر دشمنان غالب می شوید.

آهو در فال قهوه : سمبل با وفایی و بی گناهی - زیبایی و کمروئی - در طالع خود همسری با وفا و محبوب دارید که همیشه نگران شماست.

کشتی در فال قهوه : به دست آوردن ثروت مشروع - ارث - مسافرت دریا و سفری خوش - خبری خوب - سفری طولانی.

دیگ در فال قهوه : صاحب خانه - کدبانوی خانه - خدمتگزاری به افراد نیازمند و تهیدست.

پروانه در فال قهوه : بیش از حد در خیال و اندیشه به سر می برید که باعث ضعف شما خواهد شد - ماجرای عشقی معصوم - شادی های روزانه - بلند پروازی - حساس و ظریف بودن - مهربانی - بوالهوسی

مورچه در فال قهوه : نشانگر داشتن پشتکار و دوراندیشی - با حوصله به کارتان ادامه بدهید که موفق می شوید - باغیرت بودن - دریافت مزد زحمات. برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.

آیا این خبر مفید بود؟