شلوغی در فال قهوه : شلوغی در یک اجتماع

چغندر در فال قهوه : دچار یک گرفتاری می شوید ولی زود بر طرف خواهد شد.

مسواک در فال قهوه : مال خود را در راه خویشان و بستگان (بخشش) احسان می کند.

لب در فال قهوه : نشان صمیمیت و خوشی است، از زخم زبانها نهراسید – احترام و عزت پیدا می کنید.

گندم در فال قهوه : روزی حلال و سخاوتمندانه، که با رنج و زحمت بدست آمده باشد.

کت در فال قهوه : گرمی: عشق و محبت، خلق و خوی بد خود را عوض کند.

قلم در فال قهوه : رفع نگرانی، بزودی نگرانی و دلهره از سر شما برداشته خواهد شد.

عقرب در فال قهوه : جدائی، هرج و مرج – حسادت – بدجنسی، (زیاد شدن رنج و زحمت و تحمل خسارت).

برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.

آیا این خبر مفید بود؟