ساعت 06-07 فال عطسه شما می گوید برکت فراوان به شما می رسد.

ساعت 07-08 فال عطسه شما می گوید خطری از سر شما خواهد گذشت.

ساعت 08-09 فال عطسه شما می گوید حس و حال نداری.

ساعت 09-10 فال عطسه شما می گوید شخصی به شما توجه می کند.

ساعت 10-11 فال عطسه شما می گوید به موضوعی شک کرده ای.

ساعت 11-12 فال عطسه شما می گوید نیت خیری داری.

ساعت 12-13 فال عطسه شما می گوید از دوستت تماسی دریافت می کنی.

ساعت 13-14 فال عطسه شما می گوید بخشی از کارهایت عقب افتاده است.

ساعت 14-15 فال عطسه شما می گوید اشتباهی می کنی.

ساعت 15-16 فال عطسه شما می گوید کمی شرایطتت نامساعد است.

ساعت 16-17  فال عطسه شما می گوید احساس گرسنگی داری.

ساعت 17-18 فال عطسه شما می گوید انرژی منفی را از اطرافت دور کن.

ساعت 18-19 فال عطسه شما می گوید پولی به دستت می رسد.

ساعت 19-20 فال عطسه شما می گوید با شخص جدیدی آشنا می شوید.

ساعت 20-21 فال عطسه شما می گوید ارتقای شغلی می یابید.

ساعت 21- 22 فال عطسه شما می گوید مهمان سرزده برایتان می آید.

ساعت 22-23 فال عطسه شما می گوید کمی بی حوصله اید.

ساعت 23- 24 فال عطسه شما می گوید به مراد دل تان می رسید. برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.

آیا این خبر مفید بود؟