ترامپ آرای یک ایالت را برد

آرای الکترال

آیا این خبر مفید بود؟