قاتل 2 میلیارد تومان گرفت تا مرد وحشتناک تهران را به قتل برساند + جزییات

به گــزارش رکنا، قاتل این پســر جوان در تازه ترین اعترافات خود مدعی شــد میلیارد تومان اجیر شــده بود تا ٢در قبــال دریافت راننده سوناتا را به قتل برساند. مرداد همزمان ۷رسیدگی به این پرونده از عصر بــا تیراندازی در یکــی از خیابان های ســعادت آباد آغاز شــد. ماجــرا از این قــرار بود که سرنشــینان دو خودروی ســوناتا و جک مشــکی با هم درگیر شــده و این درگیری با مجروح شــدن راننده ســوناتا پایان روز ۳ یافــت. با اعام موضوع به پلیــس در کمتر از متهم در این پرونده دســتگیر شدند و مشخص ١٥ شــد هر دو طرف درگیری از اراذل و اوباش پایتخت بوده اند که در کار خرید و فروش مواد مخدر هستند. روز از این درگیری ســرانجام پســر ٢4اما با گذشــت مجروح در بیمارستان جان باخت. بررســی های پلیســی نشــان می داد کــه مقتول به نــام فرامــرز با دو بــرادر که در کار خریــد و فروش مواد مخدر و ساکن اسامشهر بودند اختاف داشته اســت.در ادامــه مشــخص شــد فرامرز نمایشــگاه خودرو داشــته و مدتــی قبل با دختــر جوانی به نام فرنوش آشنا شــده بود اما این دوستی زمان زیادی طول نکشــید و به خاطر اختافاتی که بین فرنوش و فرامرز رخ داد دختر جوان با او قطع رابطه کرد. امــا این پایــان ماجــرا نبود چــرا کــه مدتی بعد فرامــرز متوجــه شــد کــه دختر مــورد عاقــه اش با
جوانــی به نام میــاد - یکی از متهمــان اصلی این پرونده- دوست شده است. فرامرز در ادامه متوجه شــد که فرنوش به جشــن تولد میاد در فشم رفته است. بنابراین به همراه دوستانش راهی فشم شد اما وقتی دختر مورد عاقه اش را همراه میاد دید با عصبانیت او و برادرش را تهدید کرد و به آنها گفت بزودی از شــما انتقام می گیــرم. تهدیدهای فرامرز باعث درگیری بین آنها شــد و در این درگیری برادر میاد با چاقو از ناحیه دست زخمی شد. میاد و برادرش که کینه فرامرز را به دل گرفته بودند و نمی توانســتند تهدید او را فراموش کنند، نقشــه قتــل او را کشــیدند. آنها به ســراغ خافکار سابقه داری به نام اردشیر می روند که کلکسیونی از جرایم را در پرونده خود دارد. طبق توافق دو برادر با اردشــیر، قرار می شــود که مرد خافــکار در ازای میلیارد تومان فرامرز را به قتل برساند. ٢دریافت حتی دو برادر مبلغــی را به عنوان پیش پرداخت
به اردشیر می دهند و قرار بود مابقی پول را بعد از قتل فرامرز پرداخت کنند. ســاعت بعــد از ایــن تولــد، آنها در ٢4 کمتــر از منطقه ســعادت آباد باهــم قرار دوئل گذاشــتند و درگیری بین سرنشــینان خودروی سوناتا که فرامرز یکی از سرنشــینان آن بود و خودروی جک مشــکی که میاد و برادرش و اردشــیر در آن حضور داشــت صورت گرفت که منجر به زخمی شدن فرامرز شد. آنها پس از مجروح کردن فرامرز او را سوار خودروی جک مشکی شان کرده و یک ساعت و نیم در سطح شــهر گرداندند و برای انتقام از فرامــرز صورت او را نیز بــا چاقو مجــروح کردند.متهمان ســاعتی بعد در عملیاتی ویژه دســتگیر شدند اما یکی از برادرها موفــق به فرار شــد.با قتــل فرامرز، بازپرس شــعبه ســوم دادسرای امور جنایی پایتخت، دستور انتقال متهمان به دادسرا و تحقیقات گسترده و بازداشت متهم فراری را صادر کرد.
برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.

آیا این خبر مفید بود؟