ممکن بود ایران با کوچک ترین اشتباه با سرنوشتی مشابه عراق مواجه شود

به گزارش رکنا، صالحی در مقدمه این کتاب با اشاره به اهمیت برهه تاریخی آغاز پرونده هسته ای علیه کشورمان می نویسد: «شاید برای نخستین بار با یک هم آوایی جمعی میان قدرت های بزرگ و مجامع تخصصی و فنی جهان علیه جمهوری اسلامی ایران شکل گرفت که در قالب خبرپردازی منافقانه نزد رسانه های غربی تصویری نامطمئن و ابهام آمیز را از فعالیت های علمی و فنی دانشمندان ایرانی برسازند و بدینگونه ایران را از حقوق حقّه خود طبق معاهده ان.پی.تی محروم کنند».

 وی در بخش دیگری از مقدمه با اشاره به تجربه کم بخشی از کارگزاران و مسئولان جمهوری اسلامی ایران در مورد دقایق و جزییات فنی موضوع هسته ای می نویسد: «کشور ممکن بود با کوچکترین اشتباهی با سرنوشتی مشابه عراق-که با همین موضوع و ابزار از پای درآمد-مواجه شود. »

 

آیا این خبر مفید بود؟