هنر

  802

  از کودی وقتی نام کلمه "هنر" را شنیده ایم، به یاد شعر حکیم ابوالقاسم فردوسی افتادیم که گفته است؛ "هنر نزد ایرانیان است و بس"
  عده ای برداشت نادرست از شعر حکیم فردوسی دارند و به اشتباه کلمه بس" را "فقط " معنی می کنند و به اشتباه معنی می کنند : تنها ايرانيان هنر دارند و کس ديگری هنر ندارد.
  نگيـرند شيــر ژيـان را به خــس
  هنـر نــزد ايـرانيـــــان اسـت وبس
  در فرهنگ دهخدا، بس، و بس و بسا واژه هايی هستند همانند و هم ريشه، که به معنای بسيار و بسياری، افزون و افزون بر، فراوان، به فراوانی و کافی و به اندازه نياز، به کار برده می شوند.
  واژه ی " بس"، در سرود "هنر نزد ايرانيان است و بس"، نيز چنين باری دارد و به هيچ وجه نمی گويد، هنر تنها نزد ايرانيان است و اين تنها ايرانيان هستند که هنر دارند، اين شعر می گويد؛ " بسی و بسياری، يا به اندازه ی نياز، هنر نزد ايرانيان است.

  نتیجه جستجو :

  ادامه