رکنا: ط. ساقی/ خاطر خواه پسری شد که برایش چشم و ابرو می لرزاند. افسانه یکی دو سال از او بزرگتر بود. رابطه او و پسر…

مهمترین عناوین یادداشت