جواد الله قدمی ، حقوقدان / آنچه مسلم است بار اصلی اقتصاد مقاومتی ( اشتغال و تولید ) بر دوش دولت است، اما سایر قوا…

مهمترین عناوین یادداشت