به گزارش رکنا، مرکز اصفهان؛ سرپرست طرح باستان شناسی شهر زیرزمینی طسمیجان سفیدشهر گفت: این سکه را یکی از اهالی این شهر به صورت تصادفی از اراضی ملک آباد در سفیدشهر پیدا کرده است.

مجید منتظر ظهوری افزود:سکه کشف شده بر اساس بررسی ها متعلق به دوران مهرداد دوم اشکانی است و در یک طرف این سکه، تصویر مهرداد دوم اشکانی و در طرف دیگر، تصویر ارشک سرسلسله اشکانیان نقش بسته است.

سرپرست طرح باستان شناسی شهر زیرزمینی طسمیجان سفیدشهر گفت: تردیدی در مورد تعلق این سکه به دوران مهرداد دوم اشکانی، قدرتمندترین شاه اشکانی وجود ندارد و نشان پشت سکه، تعلق آن به دوران مهرداد دوم اشکانی را تایید می کند.

ظهوری افزود: کشف این سکه، هر گونه تردیدی در مورد باستانی بودن سفیدشهر را برطرف می کند.

شهر زیرزمینی طسمیجان سفیدشهر، دومین شهرزیرزمینی در استان اصفهان و ایران است که دارای معماری دستکند است.

استان اصفهان از لحاظ تنوع گونه های معماری دستکند در ایران و جهان بی نظیر است و‌ جدای از شهر زیرزمینی طسمیجان سفیدشهر، شهر زیرزمینی نوش آباد نیز در این منطقه قرار دارد.اخبار 24 ساعت گذشته رکنا را از دست ندهید

آیا این خبر مفید بود؟