42 ثانیه مرگبار ! / در آسمان یاسوج خلبان چه کرد؟ + عکس ها

به گزارش رکنا،دادگــــــاه رســیــدگــی بـــه پـــرونـــده ســقــوط هواپیمای تهران - یاسوج روز گذشته با حضور تمامی متهمان و تعدادی از خانواده جــان بــاخــتــگــان ایـــن ســانــحــه، در حالی برگزارشد که بیشتر متهمان نظرات کمیته کارشناسی درباره علل این حادثه را رد و بر ثانیه پایانی پرواز در 42نقش اصلی خلبان در بروز این سانحه تاکید کردند.

یک فروند هواپیمای 96 بهمن ســال 29 شرکت هواپیمایی آسمان ATR72-212 در مسیر تــهــران-یــاســوج بــا رشته کوه دنا مسافر و خدمه آن 66برخورد کرد و همه کشته شدند.پس از بررسی های به عمل آمده از سوی مجلس شورای اسلامی و کمیسیون گــزارش کمیسیون حاکی از آن 9۰اصــل بود که زنجیره ای از تخلفات شرکت آسمان ، ســازمــان هواپیمایی کــشــوری و شرکت فرودگاه ها باعث بروز این سانحه شده و سهم کروی پروازی در بروز سانحه ناچیز بوده است. 9۰ با توجه به بررسی های کمیسیون اصل مجلس، علت اصلی بروز سانحه هواپیمای شرکت آســمــان در اطـــراف یاسوج، ATR پدیده یــخ زدگــی هواپیما بــوده که به دلیل عدم انجام امریه صلاحیت پروازی به شماره و در نتیجه عدم تجهیز AD 2009-0170 هواپیما به سامانه تشخیص یخ زدگی مبتنی بر )، کروی پروازی به موقع APMپایش کارایی ( از بروز یخ زدگی مطلع نشده و هشداری به آن ها داده نشده است. اما در جلسه دیــروز که ۱۰5۷به ریاست قاضی عالیشاه در شعبه مجتمع قضایی کارکنان دولت برگزار شد مدیر ایمنی وقت شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران با بیان این که ادعای کارشناسان در گزارش مبتنی بر هیچ استدلالی نیست افــزود: هواپیمای سانحه دیــده به فرودگاه یاسوج نرسیده و هواپیما در مسیر اصفهان - یاسوج به کوه برخورد کرده است.

هواپیما یاسوجی

قاضی عالیشاه بیان کرد: باید تمام شرایط وجود داشته باشد تا پرواز انجام شود. چرا نظارت بر عملکرد هواشناسی از سوی شرکت فرودگاه ها وجود ندارد؟متهم گفت: متصدی هواشناسی یاسوج در روز سانحه اظهاراتی را به کارشناسان بیان کرده که با مستندات در تعارض است. وی افــزود:بــر اســاس اطــلاعــات موجود در شرایطی که هواپیما وارد محدوده فرودگاه یاسوج مــی شــود، تنها در شرایطی که اگر موتورش از بین برود یا شرایط فشار داخلی ۱٥ کابین افت کند، می تواند ارتفاع آن را از مایلی 2٥هزار پا پایین بیاورد.این هواپیما در هزار پا می آید در ۱۷فرودگاه به ارتفاع زیر حالی که اصلا شرایط غیرنرمالی نداشته هــزار پایی با ۱٤اســت و هواپیما تا ارتفاع اختیار خلبان پایین آمده اســت.وی یادآور ثانیه ٤2شد: بر اساس اطلاعات، هواپیما در منتهی به برخورد با کوه، دچار شرایطی شده که بغرنج بــوده اســت و تا قبل از آن شرایط نامناسبی نداشته است و کاهش ارتفاع به دقیقه ای 4 هزار پا و همچنین تاخیر ۱5زیر در تغییر ارتفاع هواپیما از خطاهای خلبان بوده است . در ادامـــه قــاضــی خــطــاب بــه یکی دیــگــر از متهمان، بعد از تفهیم اتهام به وی از او خواست توضیحات خود را بیان کند. این متهم درباره عدم تامین نیروهای انسانی گفت: حــوزه فــرودگــاهــی هیچ تاثیری در سانحه نداشته و مهم ترین نقش بر عهده میلیارد تومان برای 45مدیر فرودگاه است. ارتقای استانداردسازی فرودگاه یاسوج هزینه کردیم.قاضی عالیشاه بیان کرد: نمی توانید بگویید که اقدامات هواشناسی مرتبط به شما نیست.وی این نظر را که برج مراقبت دارای ازدحام بوده و مکالمات غیر حرفه ای انجام شده نیز رد کرد .

قاضی عالیشاه در ادامه ضمن تفهیم اتهام به رئیس سازمان هواپیمایی کشور از وی خواست تا اظهارات خود را بیان کند. این متهم گفت: ما نظارت های خودمان را بر اساس آن چه باید اتفاق می افتاد انجام دادیــم و کوتاهی نکردیم.وی ادامــه داد: خلبان، کاملا نسبت به دیــد خــود آگاهی داشته و تمام اطــلاعــات هواشناسی نیز درست بوده است ،از سوی دیگر این خلبان عــادت داشته به ایــن گونه پــرواز، یعنی از پرواز را به این صورت انجام ۱۰ تا پرواز۱۰۰ می داد.گفتنی است در این میان شکات اعتراض کردند که این سخن شما عذر بدتر از گناه است و اگر می دانستید خلبان این اشتباهات را انجام می داد چرا به وی اجازه پرواز می دادید. در ادامــه شادفر وکیل چند تن از متهمان ۱۰گــفــت:چــرا در گـــزارش اخــیــر، تقصیر درصدی معاونت عملیاتی شرکت آسمان در گزارش ابتدایی حذف شده است؟ استدعا دارم که ایــن موضوع بررسی شــود. پس از دفاعیات دو متهم دیگر وکیل دفتر حقوقی شرکت هواپیمایی آسمان در جایگاه قرار گرفت و تاکید کرد : متاسفانه به خطاهای خلبان توجه نشده اســت و ایــن موضوع در نتیجه گیری نهایی لحاظ نشد.شرفی نماینده سازمان هواپیمایی کشوری نیز ادعا کرد : اصل این کارشناسی دارای ایراد است چراکه دو نفر از این کارشناسان از افراد برکنار شده سازمان هواپیمایی کشوری بودند و برخی دیگر اصلا تحصیلات مرتبط با این موضوع را نداشتند. قاضی عالیشاه با اعلام ختم جلسه دادگاه گفت: در جلسه بعد کارشناسان دعــوت می شوند تا به صــورت تخصصی به موضوع پرداخته شود.

برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.

 

آیا این خبر مفید بود؟