ساعت 06-07 فال عطسه شما می گوید منتظر خبر خوشی هستید.

ساعت 07-08 فال عطسه شما می گوید مواظب گوشی همراه تان باشید.

ساعت 08-09 فال عطسه شما می گوید پاداشی دریافت کردید.

ساعت 09-10 فال عطسه شما می گوید به وظایفت در محیط کار با جدیت بیشتر بپرداز.

ساعت 10-11 فال عطسه شما می گوید عصبانی نشوید.

ساعت 11-12 فال عطسه شما می گوید منتظر یک مهمانی هستید.

ساعت 12-13 فال عطسه شما می گوید به مسافرت خواهید رفت.

ساعت 13-14 فال عطسه شما می گوید عزیزی برایتان هدیه می خرد.

ساعت 14-15 فال عطسه شما می گوید کمی خونسرد باشید.

ساعت 15-16 فال عطسه شما می گوید از یکی از اعضای خانواده تان دلخور می شوید.

ساعت 16-17  فال عطسه شما می گوید به مراد دل تان می رسید.

ساعت 17-18 فال عطسه شما می گوید اوقات خوبی خواهید داشت.

ساعت 18-19 فال عطسه شما می گوید تلفنی مهم دارید.

ساعت 19-20 فال عطسه شما می گوید کمی خسته اید.

ساعت 20-21 فال عطسه شما می گوید امانتی به شما سپرده می شود.

ساعت 21- 22 فال عطسه شما می گوید کمی سیاست رفتاری داشته باشید.

ساعت 22-23 فال عطسه شما می گوید موضوعی به نفع شما تمام می شود.

ساعت 23- 24 فال عطسه شما می گوید به ورزش بپردازید. برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.

آیا این خبر مفید بود؟