رکـنا : با توجه به اینکه طبق تبصره 2 ماده واحده قانون نحوه انتقال اراضی واگذاری به زارعان مشمول قوانین و مقررات اصلاحات ارضی مصوب آذر‌ماه سال 1351 انتقال نسق زراعی به زارعی دیگر بدون کسب اجازه از وزارت تعاون و امور روستا فاقد وجاهت است و معامله انجام شده نافذ نیست، اما هم‌اکنون شاهدیم که دفاتر اسناد رسمی به صورت وکالتی و قطعی اقدام به نقل و انتقال اراضی کشاورزی با نسق زراعی حتی به افراد غیر‌زارع می‌کنند.

آیا دفاتر اسناد مجاز به این کار هستند یا خیر؟ لطفا مشخص کنید آیا قانون فوق کماکان لازم‌الاجراست؟ در چه صورتی می‌توان اینگونه نسق‌های زراعی به صورت قانونی را خریداری کرد؟

پیش از این خرید و فروش زارعی بر اساس ماده 19 قانون اصلاحیه ارضی و قانون نحوه انتقال اراضی واگذاری به زارعان ممنوعیت و محدودیت قانونی داشت، اما با توجه به مقررات ماده 147 اصلاحی قانون ثبت منع قانونی نداشته و ممنوعیت و محدودیت موصوف منتفی شده است.ارسال نظر