رکـنا : می‌خواستم بدانم اگر پارکینگ آپارتمان در سند آمده باشد، باز هم به نوعی جزو مشاعات به حساب می‌آید یا نه؟ من در پارکینگ آپارتمان خودم که در سند آمده می‌توانم یک کمد بگذارم؟

با توجه به ماده 2 قانون نحوه تملک آپارتمان‌ها مصوب 16/12/43 و اصلاحات بعدی پارکینگ که دارای سند است، اختصاصی محسوب می‌‌شود و جزو مشاعات نیست و چون پارکینگ صرفا برای اتومبیل منظور می‌شود، لذا غیر از پارک کردن اتومبیل حق استفاده دیگری نظیر نگهداری وسایل منزل ندارید.ارسال نظر