رکـنا : شکایتی کذب از برادرم مبنی بر اقدام به شروع آدم‌ربایی شده که در دادگاه تجدید‌نظر تبرئه شده و برادرم اعاده حیثیت کرد.

دادگستری برای شاکی که افترا زده رأی برائت صادر کرده، چگونه اعتراض کنم که ایشان به اشد مجازات برسد، چون که ایشان با داشتن آشنا و از آن طریق هم سوءاستفاده می‌کند؟

شما باید ثابت کنید که متهم سوء‌نیت خاص داشته بدون اینکه زمینه‌ای برای شکایت علیه برادر شما وجود داشته صرفا برای لطمه زدن به وی و از این قبیل اقدام به طرح شکایت کرده باشد و در غیر این صورت چون اصل بر تظلم و دادخواهی افراد است شکایت مطروحه تظلم تلقی شده و نمی‌توان شاکی را مفتری تلقی کرد، مگر اینکه خلاف این اصل را اثبات کنید.ارسال نظر