غذا

  • رکنا: لواسان، کلکسیونی از اتفاقات عجیب، غریب و تلخ در این منطقه کوچک نزدیک به پایتخت رقم می‌خورد که هر طرف آن، با پنجه اندازی مواجه است؛ یک بار دختری کوچک قربانی سگ‌های تیزدندان و قوی پنجه می‌شود و روزی دیگر، کوهها، زیر پنجه‌های لودر‌ها شکافته می‌شوند تا مامن و ویترینی برای تازه به دوران رسیده‌هایی باشند که کوه خواری را راهی برای نمایش ثروت خود و خوار شمردن طبقات محروم می‌دانند؛ گویی این عجایب شهر، فقط یک لواسان را کم داشت که حالا هر روز، ورقی از آن رو می‌شود.

  • رکنا: لواسان، کلکسیونی از اتفاقات عجیب، غریب و تلخ در این منطقه کوچک نزدیک به پایتخت رقم می‌خورد که هر طرف آن، با پنجه اندازی مواجه است؛ یک بار دختری کوچک قربانی سگ‌های تیزدندان و قوی پنجه می‌شود و روزی دیگر، کوهها، زیر پنجه‌های لودر‌ها شکافته می‌شوند تا مامن و ویترینی برای تازه به دوران رسیده‌هایی باشند که کوه خواری را راهی برای نمایش ثروت خود و خوار شمردن طبقات محروم می‌دانند؛ گویی این عجایب شهر، فقط یک لواسان را کم داشت که حالا هر روز، ورقی از آن رو می‌شود.

  • رکنا: لواسان، کلکسیونی از اتفاقات عجیب، غریب و تلخ در این منطقه کوچک نزدیک به پایتخت رقم می‌خورد که هر طرف آن، با پنجه اندازی مواجه است؛ یک بار دختری کوچک قربانی سگ‌های تیزدندان و قوی پنجه می‌شود و روزی دیگر، کوهها، زیر پنجه‌های لودر‌ها شکافته می‌شوند تا مامن و ویترینی برای تازه به دوران رسیده‌هایی باشند که کوه خواری را راهی برای نمایش ثروت خود و خوار شمردن طبقات محروم می‌دانند؛ گویی این عجایب شهر، فقط یک لواسان را کم داشت که حالا هر روز، ورقی از آن رو می‌شود.

  • رکنا: این 10 نشانه به شما می گوید که مغزتان در حال پیرشدن است.