زنگه زور

    1

    نتیجه جستجو :

    • رکنا سیاسی: دکتر رسول اسماعیل زاده دوزال،کارشناس مسائل قفقاز در یادداشتی نوشت: در صورتی که ارمنستان نسبت به اعطای روستاهای مورد مناقشه به آذربایجان نظر مثبتی نداشته باشد، آیا می تواند موضوع تحویل…

    ۱

    ادامه