رکنا: معاون کارآفرینی و اشتغال سازمان بهزیستی کشور درباره برگزاری آزمون اختصاصی استخدام افراد دارای معلولیت توضیحاتی…

    مهمترین عناوین کار و اشتغال

    ادامه