فروش گوشی های مسروقه برای خروج از کشور

به گزارش رکنا، چند روز قبل مأموران گشــت کلانتری 103  گاندی هنگام اجرای طرح ایست و بازرســی ایــام تعطیلـات کرونــا، بــه سرنشــینان خودروی پرایدی مشکوک شدند.

در تحقیقات اولیه راننده خودروی پراید مدعــی شــد راننــده آژانــس اســت و دو مرد جوان مســافر او هستند که آنها را از جنوب تهران به مقصد شــمال شهر در قبال دریافت کرایه سوار کرده است. این در حالی بود که در بازرسی از کیف یکــی از مســافران ۳۰ دســتگاه تلفــن همراه گران قیمت کشف شد.

مأموران کلانتری هر دو مسافر خودرو را بــرای تحقیقات بیشــتر بــه کلانتری انتقــال دادنــد. دو مــرد جــوان کــه بــا گوشــیهای کشف شــده نمیتوانستند ســرقت هایشــان را کتمــان کننــد در بازجویــی گفتنــد: گوشــیها ســرقتی اســت و تصمیــم داشــتیم کــه آنهــا را بــه فــردی کــه قصــد ســفر بــه یکــی از کشــورهای همســایه شــرقی را دارد تحویــل بدهیــم و در ازایــش ۳۰۰ میلیون تومان دریافت کنیم. متهــم دیگر نیز گفت: از دو ماه گذشــته 200 گوشــی تلفــن همــراه مســروقه خریداری کردم و آنها را به فردی دادم تا از مرزهای شرقی کشور خارج کند.

ســرهنگ محمد قاســم طرهانی، ســر کلانتــر ســوم پلیــس پیشــگیری تهران بزرگ گفت: کارشناســان ارزش اموال کشــف شــده از این دو مالخــر را حدود 3 میلیــارد ریــال بــرآورد کردهانــد و تاکنــون از طریق ســامانه همتــا ١٥ تن از مال باختگان تلفن همراه شناسایی شده اند.

برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.

آیا این خبر مفید بود؟