ربودن پسر 4 ساله کرجی در مقابل چشمان مادرش / دوست پدر بچه چه می خواست؟

به گزارش رکنا، رســیدگی به این پرونده از یکم تیرماه به دنبال مراجعه مرد جوانی به اداره پلیس آگاهی استان البرز شروع شد. این مــرد جــوان در حالی که هراســان بود مدعی شــد کــه یکــی از دوســتانش پســر چهارســاله اش را از مقابــل خانه شان در یکی از محله های مهرشهر کرج ربوده است.

مــادر این کودک در تحقیقات پلیســی گفت: دوســت همســرم حــدود ســاعت 7عصر مقابــل خانه مان آمد و با شــوهرم کار داشــت. وقتی به او گفتم که شــوهرم خانه نیســت از من یک لیوان آب خواست. پسرم در حیاط در حال بازی بود من که وارد خانه شــدم تا برای این مرد آب بیاورم ناگهان متوجه شــدم که او پســرم را ربــود و از خانه خارج شــد. من هم خیلی زود ماجرا را به شــوهرم اطلاع دادم.

آدم ربایی برای اختلاف مالی

ســرهنگ »محمــد نادربیگــی« رئیس پلیــس آگاهی استان البرز درتشــریح جزئیات این آدم ربایی  گفــت: متهــم به دلیل اختـلـاف مالی کــه با پدر کودک داشــته اســت با همدســتی یک مجرم ســابقه دار سناریوی این آدم ربایی را طراحی و اجرا کرده بودند که با توجه به حساسیت امر، موضوع بهصورت ویژه در دستور کار کارآگاهان اداره جرایم جنایی قرار گرفت.

بررســیهای اولیه حاکــی از این بود که فــرد گروگانگیر به پــدر طفل ربوده شــده بدهی داشــته و در ازای دریافت پول یک برگ چک به عنوان رســید به شــاکی ســپرده بود که با ربودن فرزند این شخص، در ازای آزادی کودک برگه چک را درخواست کرده است.

رد زنی مخفیگاه متهم

در ادامه کارآگاهان با انجام اقدامات اطلاعاتی موفق به رد زنی مخفیگاه متهم در یکی از شهرستانهای زنجان شــده و پس از تماس بــا وی از او خواســتند کــودک را رها کند که پس از ســاعت ها تالش و رایزنــی اقدامات پلیس مؤثر واقع شــده و گروگانگیر طفل ربوده شــده را به یکی از آشنایان خود تحویل داده و متواری شد. ســرهنگ نادربیگــی بــا اشــاره بــه تحویــل کــودک به خانواده اش، تصریــح کرد: تلاش پلیس برای دســتگیری متهمان ادامه دارد.

نادربیگی به شــهروندان توصیه کرد مشــکالت مالی واختلافهای خــود را از طریق مراجع قانونی پیگیری کنندتا گرفتار جرایم دیگر نشوند.

کدخبر: 796994 ویرایش خبر
آیا این خبر مفید بود؟