به گزارش رکنا، تحقیقات اولیه نشان داد کسی که با پلیس تماس گرفته از بستگان مادر و دختر است و در صحنه قتل در آپارتمان باز بود و مادر 48 ساله به همراه دختر 13 ساله اش خفه شده اند.

پدر خانواده که در قتلگاه حضور داشت وقتی تحت بازجویی قرار گرفت، گفت: 50 سال دارم و در سال 78 با دخترخاله ام که خانه دار است ازدواج کردم. هشت سال در این آپارتمان سکونت داریم و خودم کارمند شرکت خودروسازی  هستم. صبح به محل کارم مراجعه کردم و قرار بود امروز به تبریز مسافرت کنیم. ظهر به خانه رسیدم و وسایل مان را جمع کردیم و با کمک دخترم به پارکینگ بردم. 

این مرد در حالی که اشک می ریخت ادامه داد: وسایل را داخل صندوق عقب خودرو گذاشتیم و همین که می خواستیم حرکت کنیم، یک جلسه کاری پیش آمد و مجبور شدم به محل کارم بازگردم. دو ساعت بعد با خانه تماس گرفتم که بگویم برای رفتن آماده شوند. قرار بود به خانه خواهرم در تبریز و از آن جا به ترکیه برویم. کسی جواب گو نشد و با تلفن همراه همسرم تماس گرفتم که او هم پاسخی نداد. 

پدر خانواده ادامه داد: با برادرم تماس گرفتم و گفتم به آن جا برود تا قبل از رسیدن من اگر اتفاقی افتاده است کاری انجام دهد که هنگام رسیدن او مشخص شد در آپارتمان نیمه باز است و کلید نیز پشت در بود. خانه هم به هم ریخته به نظر می رسید و وقتی برادرم به اتاق ها مراجعه کرد با جسد همسر و دخترم مواجه شد.  ماموران پس از شنیدن این ادعاها به بررسی آپارتمان پرداختند و مشخص شد، چیزی از محل سرقت نشده است و به هم ریختگی خانه نیز ساختگی به نظر می رسید.  بنابراین گزارش، با دستور قاضی کشیک قتل پایتخت، پدر خانواده در بازداشت است و تحقیقات ادامه دارد.

آیا این خبر مفید بود؟