فال ابجد امروز / 27 مرداد ماه + فیلم
حجم ویدیو: 7.16M | مدت زمان ویدیو: 00:00:58

فال ابجد متولدین فروردین

فروردین

ابجد فال شما :  آ  ج  ب

تعبیر ابجد : با این نیتی که کرده ای به خواسته ات می‌رسی و خداوند تو را از غم و رنج میرهاند ، پول و ثروت خوبی نصیب تو می‌شود اگر با کسی منازعه و دعوا داری عاقبت به نفع تو خواهد شد اگر او با تو نمی سازد نگران نباش عاقبت رام خواهد شد. اگر چیزی را از دست داده ای دوباره به دست می آوری .

 

فال ابجد متولدین اردیبهشت

اردیبهشت

ابجد فال شما :  آ  آ  آ

تعبیر ابجد : به زودی گره ی کارت باز می‌شود و به هر خواسته ای که داری میرسی ممکن است کسی به زودی به جمع خانواده ی شما افزوده شود. دوستان خوبی داری به وقت نیاز با آنها مشورت کن. تا حدی از شر بدخواهان در امان هستی. در چند روز آینده یک خبر خوشحال کننده میشنوید . اگر آرزو و یا نیتی داری به آن میرسی. در کارهایت به خدا توکل کن تا به امید حق کارهایت درست به انجام برسد. رازت را به هر کس نگو خوددار باش و از بدیها پرهیز کن . آنچه را که انتظار داری انشاءالله به زودی به دست خواهی آورد.

 

فال ابجد متولدین خرداد

خرداد

ابجد فال شما : د  ب  آ

تعبیر ابجد : طالعت روشن است . تشویش را از خودت دور کن . کارها بر وفق مراد تو خواهد شد اگر چیزی را از خدا طلب کردی به آن می‌رسی. اگر قصد سفر و یا انجام معامله ای داری، آن را انجام بده برایت سودبخش است.

 

فال ابجد متولدین تیر

تیر

ابجد فال شما :  آ  د  ج

تعبیر ابجد : طالعت خوب است اما از نیتی که کرده ای منصرف شو تا عاقبتِ کارت خیر شود. از بدیها پرهیز کن . رازت را نگه دار تا در حق تو دروغ نگویند. از خوابی که دیده ای نترس عاقبت خوب خواهد شد ،اما آن را برای کسی بازگو نکن . از همنشین بد دوری کن. یک نفر که نان و نمک تو را میخورد و ادعای دوستی با تو را دارد ،با تو روراست نیست البته نمیتواند صدمه ای به تو بزند ولی مراقب او باش و به خدا توکل کن.

 

فال ابجد متولدین مرداد

مرداد

ابجد فال شما :  ج  ب  ب

تعبیر ابجد : آنچه را که از خدا طلب کنی به آن می رسی اما تو نیز باید به عهد خود پایبند باشی و خلاف وعده عمل نکنی. اگر فکر و ذهنت را یکی کنی و در امور به خدا توکل کنی به مرادت می رسی. یک نفر که به تو نزدیک است غیبت تو را می‌کند؛ تو به آن بی اعتنا شو و به کار خود مشغول باش ، به زودی به خواسته ات می رسی انشاءالله.

 

فال ابجد متولدین شهریور

شهریور

ابجد فال شما :  ب  ج  ج

تعبیر ابجد : از طرف یکی از خویشان و نزدیکان مال یا کمکی دریافت میکنی و یا مورد حمایت او قرار میگیری. متواضع باش و خودخواهی را ترک کن. نیتت خوب است کاری را که در نظر داری با توفیق همراه خواهد بود اگر قصد سفر داری برو خوب است دلت را به چیزی مشغول کرده ای فکرش را نکن . طبیعی است که همه چیز بر وفق مراد تو خواهد بود.

 

فال ابجد متولدین مهر

 

مهر

ابجد فال شما :  ج  آ‌  د

تعبیر ابجد : برای نیت و مقصودی که داری عجله نکن ، صبر پیشه کن تا به آن برسی . خداوند همه ی بندگانش را دوست دارد پس نگران زندگیت نباش. به جای تشویش ، در زندگی آرام پیش برو و به خودت فرصت بده تا راه موفقیت بر تو گشود ه شود.

 

فال ابجد متولدین آبان

آبان

ابجد فال شما :  د  ج  آ

تعبیر ابجد : این نیت که کردی خوب نیست. زندگی بر تو تلخ خواهد شد. چندی است که دلت یکجا نیست. کاسه چه کنم چه کنم به دستت برای رفع این حالت به خدا توکل کن. مدتی است که به کسی دل بسته ای و از خیال او بیرون نمی آیی از او بگذر، خداوند بهتر از آن نصیب تو خواهد کرد . در کارها صبور باش. آینده ی روشنی داری و از همه ی غمها دور میشوی. اگر قصد سفر یا معامله ای داری انجام بده از آن نفع خواهی برد.

 

فال ابجد متولدین آذر

آذر

ابجد فال شما :  آ  ب  ب

تعبیر ابجد : فکری را که در سر داری ترک کن . صبر پیشه کن تا گشایشی در کارت ایجاد شود قال و قیل و تلاش بیهوده مکن از بد دوری کن و به امرو مشیت الهی تسلیم شو و جز در راه او کوشش و عمل نکن . از دروغ بر حذر باش ، چون عده ای قصد تهمت زدن به تو را دارند تا دوازده روز دیگر گشایشی در کار تو ایجاد می‌شود . صبور باش و به خدا توکل کن تا از بدی و سختی دور شوی و به مرادت برسی انشاءالله .

 

فال ابجد متولدین دی

دی

 

ابجد فال شما :  ج  د  ج

تعبیر ابجد : فالت خوب است اگر صبر داشته باشی به مقصود می‌رسی گشایشی در کارت دیده می‌شود باید برای رسیدن به مقصود خود نیز همت و کوشش کنی کسی با تو دشمنی می‌کند مراقب خودت باش اگر گم شده ای داری آن را پیدا میکنی اگر مسافر یا غایبی داری از او خبر به دست می‌آوری.

 

فال ابجد متولدین بهمن

بهمن

ابجد فال شما :  د  ج  ب

تعبیر ابجد : در چند روز آینده خبر خوشی به تو می‌رسد یک طلب سوخته و یا یک چیز گم شده را به دست می‌آوری . کارها بر وفق مراد تو خواهد بود سود یا پول زیادی نصیبت می‌شود. با دوستان خوب مشورت کن ، چون از راهنمایی آنها سود خواهی برد مال حلال خوبی به دست می‌آوری قدر آن را بدان و شکر خدا کن . می‌توانی از آن به افراد مستحق احسان کنی تا اجر معنوی نصیبت شود.

 

فال ابجد متولدین اسفند

اسفند

ابجد فال شما :  ج  ج  ج

تعبیر ابجد : رسیدن به موفقیت و پیروزی و گرفتن پاداش زحمات خود، رسیدن به مقامی خوب، بزرگواری، رشد، خوشبختی و آسایش برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.

آیا این خبر مفید بود؟