قطار در فال قهوه : نشانه مسیر زندگی سختی را طی کردن و از هدف خود بیمناک بودن است.

 

کژدم در فال قهوه : (دشمن ضعیف) تحمل دردسر و ناراحت کننده دشمن نادان (شما را غمگین می کند).

 

کشتی در فال قهوه : به دست آوردن ثروت مشروع – ارث – مسافرت دریا و سفری خوش.

 

گردن بند در فال قهوه : عشق و نامزدی و شروع آن، گردن بند پاره : نشان قهر و جدائی است.

 

ماه در فال قهوه : عشق، نامزدی، با همسری خوش سیما و صاحب مقام ازدواج می کنید.

 

نعل در فال قهوه : نشانگر محاصره دوستان به ظاهر دوست است، راه نجات برایتان باز است.

 

هیزم در فال قهوه : سخن چینی و بد عملی، توام با جنگ و دعوا ولی زیانی نمی بینید.

برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.

آیا این خبر مفید بود؟