فال قهوه امروز / 24 خرداد

تخت خواب در فال قهوه : ازدواج - گاهی اوقات کسالت

پرنده در فال قهوه : خبر خوش – ملاقاتهای سودمند و شادی بخش و ارمغان خوبی در راه دارید.

اژدها در فال قهوه : با بزرگان و صاحب منصبان و یا با افراد صاحب جاه و مقام ارتباط برقرار می کنید.

پر در فال قهوه :  تن پروری، زندگی در ناز و نعمت شما را سخت تن پرور و بیکار بار آورده است.

جناغ در فال قهوه : رسیدن به آرزوی دیرینه - پیدا کردن دوستان خوب و صمیمی (رسیدن به معشوق).

خورشید در فال قهوه :  روشنی عقل و هوش و دانش است – به استعداد فوق العاده ای می رسید.

زنبور در فال قهوه : شخص مزاحم، از آدم بدذات و فرومایه آزار دیدن.

برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.

آیا این خبر مفید بود؟