حوادث رکنا: برخورد یک دستگاه کمپرسی با یک خانه در فارس فاجعه آفرید.

مهمترین عناوین فارس

ادامه