تست : با دیدن کدام صورت می ترسید ؟ + عکس

اگر جواب تست شخصیت شناسی را با دقت دهید پاسخ علمی و درست دریافت خواهید کرد. در روان شناسی از تست شخصیت شناسی برای کمک به مراجعان روان شناسی استفاده می شود. تست شخصیت شناسی می تواند به روان شناسان در کمک به مراجعان خود یاری رساند. تست شخصیت شناسی در کمک به شناخت بهتر از خود کمک می کند. در ادامه تست شخصیت شناسی جالبی را انجام دهید.

تست شخصیت شناسی، با دیدن کدام یک از صورت ها در شما ترس بوجود آمد ؟

تست شخصیت شناسی

اگر شما از دیدن شخص شماره 1 احساس ترس کردید. روحیه شما روحیه ای بسیار حساس و غیر قابل اعتماد است.

اگر شما از دیدن شخص شماره 2 احساس ترس کردید. شما فردی مغرور و متکبر هستید و روحیه ای انتقاد ناپذیر دارید.

اگر شما از دیدن شخص شماره 3 احساس ترس کردید. شما فردی آرام و گوشه نشین هستید.

اگر فرد 4 در شما ترس ایجاد کرد. شما فردی دو رو و غیر قابل تحمل هستید و روحیه مغروری دارید.

اگر فرد 5 در شما ترس ایجاد کرد. شما فردی ترسو و روحیه قابل شکننده ای دارید.

اگر فرد 6 در شما ترس ایجاد کرد.شما فردی گوشه نشین و آرام هستید و روحیه قابل اعتمادی دارید.

اگر فرد 7 در شما ترس ایجاد کرد. شما روحیه کنجکاوانه ای دارید که باید قدر آن را بدانید.

اگر فرد 8 درشما ترس اینجا کرد. شما روحیه ای جنگجویانه و درگیرانه ای دارید.

کدخبر: 767993
لینک کپی شد
آیا این خبر مفید بود؟