تست : اگر مجبور باشیدقرص بخورید کدام را انتخاب می کنید؟

پرواز کردن: اگر شما مورد نخست یعنی پرواز کردن را انتخاب کرده اید بدین معناست که شما فردی ماجراجو هستید و همیشه به دنبال کارهای پرهیجان و جالب هستید

نامرئی شدن: اگر شما مورد دوم یعنی نامرئی شدن را انتخاب کرده اید یعنی شما فردی کنجکاو هستید و دوست دارید از بیشتر موضوعاتی که در اطراف شما اتفاق میوفتد با خبر شوید

در زمان سفر کردن: اگر شما مورد سوم یعنی در زمان سفر کردن را انتخاب کرده اید نشان دهنده ی این است که شما به دنبال کسب تجربه های متفاوت و جدید هستید و به همین خاطر دوست دارید به گذشته یا آینده سفر کنید

خواندن ذهن: اگر شما مورد چهارم یعنی خواندن ذهن را انتخاب کرده اید نشان می دهد که شما فردی مشکوک هستید و در بیشتر اوقات اندیشه میکنید دیگران از شما چیزی را پنهان می کنند

سایت طلا

آیا این خبر مفید بود؟