3 شرور جوان ورامینی را سلاخ کردند

درگیری مرگبار چنــد شــرور / به گزارش رکنا، رســیدگی بــه این پرونده از 3 ســال پیش بــا درگیری مرگبار چنــد شــرور در شهرســتان ورامیــن آغــاز شــد. مأمــوران پــس از حضــور در محــل نــزاع متوجــه شــدند که طرفین درگیری هرکدام مسلح به قمه و چاقو بودهاند.

به این ترتیب ســه متهم در محل دســتگیر شــدند و پس از بازجویی به قتل اعتراف کردنــد و کیفرخواســت علیه آنها صــادر و پرونده برای رســیدگی به شــعبه 10 دادگاه کیفری استان تهران ارسال شد.

در جلســه دادگاه، اولیــای دم درخواســت قصــاص کردنــد. بــرادر مقتــول کــه در درگیــری حضور داشــت به قضــات گفت: پیــش از درگیری در جایی میهمان بودیم و در آنجا صحبت از این شــد که چه کســی گنده لات محل اســت! هرکسی رفیق خودش را معرفی میکرد و من هم برادرم را کــه حالا بــه قتل رســیده معرفی کــردم.

همین حرفهــا باعث درگیری شــد و این 3 متهم من را کتک زدند. پس از آن من با برادرم تماس گرفتم و ماجــرا را برایــش تعریــف کــردم. وقتــی برادرم رســید درگیــری تمام شــده بود. ما ســوار ماشــین شــدیم اما پشت چراغ قرمز اتفاقی آنها را دیدیم و درگیری شروع شد. این 3 نفر هم با قمه برادرم را کشتند.

بعــد از اینکــه دادگاه شــکایت شــهود و بــرادر مقتــول را شــنید متهمان یــک به یــک در جایگاه حاضر شــدند. امــا هیچکدام از آنهــا قتل را گردن نگرفــت و عنــوان کردند کــه نمیدانند چه کســی ضربه کشنده را بر بدن مقتول زده است. متهمان هم پیمــان شــده بودند و هر 3 ادعــا میکردند در مرامشان نیست که یکدیگر را لو بدهند.

پــس از اظهــارات متهمان هیــأت قضایی وارد شــور شــدند و هــر 3 نفرشــان را بــه پرداخت دیه محکــوم کردنــد کــه رأی صــادره مــورد اعتــراض اولیای دم قرار گرفت و حکم به دیوان عالی کشور رفــت و قضــات دیــوان هم پــس از بررســی حکم دادگاه را نقض کردند و چون قتل عمد تشخیص داده شــد، از دادگاه بــدوی خواســتند تــا دربــاره عامل اصلی قتل بررســی بیشتری صورت گیرد و به این ترتیب پرونده بار دیگر به شــعبه 10دادگاه کیفری استان تهران فرســتاده شد و متهمان پای میــز محاکمــه رفتند.در این جلســه هــم متهمان بــار دیگــر از معرفی ضــارب اصلی و قاتل ســرباز زدند.

همین موضوع ســبب شــد تا قضات دادگاه با احضــار شــاهدان درگیری، ضــارب اصلی را که همان قاتل پرونده است شناسایی کنند. ادامه رســیدگی بــه این پرونده به جلســه بعد موکول شد. برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.

آیا این خبر مفید بود؟