رکنا: یک شرکت اقدام به ساخت پهپادهایی کرده که در زمان حوادث زخمی ها را نجات می دهد.

مهمترین عناوین تکنولوژی