رکنا: شناسایی دقیق حمله قلبی با برنامه تلفن همراه ممکن شد.

مهمترین عناوین تکنولوژی