رکنا: نوجوان15ساله آبادانی موفق به هک حساب بانکی میلیونرآبادانی شد.سعید توانست 20میلیون ریال ازحساب وی برداشت کرد.

به گزارش رکنا،با شکایت تاجرمعروف آبادانی به پلیس فتا مبنی براینکه یک ناشناس دومیلیون تومان ازحسابش برداشت کرده وپیامک این برداشت به وی رسیده است شناسایی ودستگیری هکر دردستور کار پلیس فتا ی آبادان قرارگرفت وبه دلیل اینکه هکر ناشیانه این کاررا انجام داده بود خیلی زود توسط پلیس فتای آبادان شناسایی ودستگیرشد.
سعید که 15سال بیشترندارد درپلیس آگاهی به جرم خوداعتراف کردوعلت این کارش رانداشتن پول برای خرید تبلت عنوان کرد وگفت زمانی که توانستم به حساب بانکی این مرد پولداردست پیداکنم باخودم گفتم هیچ زمانی وی متوجه کم شدن دومیلیون تومان ازاین همه پول نخواهدشد وبرای خرید تبلت وسوسه شدم ودومیلیون تومان برداشت کردم.
سعید گفت: هیچ زمان فکراین راهم نمی کردم این قدرزود دستم روشود .
به گزارش رکنا،سعید بااینکه پول سرقت ی رابه صاحبش برگرداند اما از لحاظ جنبه عمومی جرم ورضایت ندادن شاکی درکانون اصلاح وتربیت حبس است.ارسال نظر

  • گل یاس 0 0

    اینم آخر عاقبت برنامه ماه عسل