چگونه به فردی که در معرض خشونت خانگی قرار گرفته است، کمک کنیم؟

چگونه به فردی که در معرض خشونت خانگی قرار گرفته است، کمک کنیم؟

علیگو ،رئیس اورژانس اجتماعی در گفت و گو با رکنا چنین پاسخ داد: نخست، تماس با شماره 123 اورژانس اجتماعی و اطلاع رسانی موضوع و دوم، زدن زنگ یا در خانه ای که در آن یک شخص در معرض خشونت خانگی قرار گرفته است. البته لازم نیست افراد حتما پشت در آن خانه بمانند، بلکه می توانند زنگ بزنند و محل را ترک کنند.

زنگ زدن یا در زدن خانه ای که در آن یک شخص تحت خشونت خانگی قرار گرفته است، معمولا باعث می شود که فرصت کوتاهی برای قربانی خشونت خانگی ایجاد شود که بتواند خود را از وضعیت نامناسبی که در آن قرار دارد، خلاص کند.

زنگ زدن یا در زدن همچنین باعث می شود کسی هم که خشونت خانگی انجام می دهد، لحظه ای فرصت فکر کردن پیدا کند و در این شرایط ممکن است این افراد بتوانند آرامشی درونی پیدا کنند و به خشونت خانگی ادامه ندهند. در این وضعیت زمانی هم که ماموران اورژانس اجتماعی به صحنه می رسند، پیش از آن که فاجعه ای اتفاق افتاده باشد، می توانند به مساله رسیدگی کنند.

چگونه به فردی که در معرض خشونت خانگی قرار گرفته است، کمک کنیم؟

 

آیا این خبر مفید بود؟