آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای همزمان با ارزیابی کیفی (یکپارچه)

   سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معـدنی ایران (طرح توانمندسازی بخش اکتشاف)  در نظر دارد مناقصـه عمومـی یک مرحلـه‌ای همزمان با ارزیابی کیفی (یکپارچه) با موضوع "حفر ترانشه ­های اکتشافی به میزان 7000 مترمکعب در محدوده ­های واقع در استان­ های اصفهان و ایلام" به شماره فراخوان 2001003007000150 را  به شرح زیر از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. لذا از علاقمـندان  واجد شرایط دعوت به عمـل می‌آید جهت دریافت اسناد مناقصه و ارزیابی کیفی به سامانه تدارکات الکترونیکـی دولـت به آدرس www.setadiran.ir مراجعه نمایند.

  1. نام و نشانی مناقصه گزار:

سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (طرح توانمندسازی بخش اکتشاف) به نشانی تهران، بالاتر از میدان ولیعصر، روبروی سینما استقلال، پلاک 1713، شرکت ملی فولاد ایران، برج شمالی، طبقه پنجم.

کد پستی: 63118-15946 /  تلفن: 86035232-021

  1. موضوع مناقصـه:

حفر ترانشه ­های اکتشافی به میزان 7000 مترمکعب در محدوده ­های واقع در استان ­های اصفهان و ایلام

3- مدت اجرای کار: 6 ماه شمسی.

4- مدت اعتبار پیشنهادها: 180 روز از آخرین مهلت تحویل پیشنهادها.

5- نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار (مناقصه): 3,500,000,000 ریال (سه میلیارد و پانصد میلیون ریال) به صورت ضمانت‌نامه بانکی به نفع مناقصه­ گزار یا واریز مبلغ فوق به شماره شبا IR840100004101053771217246 به نام سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران- تنخواه گردان پرداخت طرح توانمندسازی بخش اکتشاف-نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

6- مهلت زمانی و محل دریافت اسناد مناقصه و ارزیابی کیفی: اسناد مناقصه و ارزیابی کیفی از تاریخ درج آگهـی لغایت ساعت 16 روز شنبه مورخ 01/11/1401 از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستادایران) www.setadiran.ir در دسترس خواهد بود.

7- مهلت زمانی و محل ارائه پیشنهاد و زمان گشایش پاکت­ های مناقصه: اسناد و مدارک مناقصه و ارزیابی کیفی باید حـداکثر تا ساعت 16 روز ‌دوشنبه مـورخ 17/11/1401 در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستادایران) بارگذاری شده و از طریق آن سامانه ارسال شوند. فقط اصل تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار (پاکت "الف") می بایست علاوه بر بارگـذاری در سامانه مذکور، ظرف مهلت فوق الذکر به صورت فیزیکی و مهر و موم شده به آدرس مناقصه­ گزار (مندرج در بند ۱) تحویل گردد. شایان ذکر است که جلسه گشایش پاکات مدارک ارزیابی کیفی مناقصه گران ساعت 10 روز سه ­شنبه مورخ 18/11/1401 برگزار خواهد شد./

 

                                                                           سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران

(طرح توانمندسازی بخش اکتشاف)

شناسه آگهی: 1440164

شناسه انتشار: 25

شماره م / الف: 4045

کدخبر: 861236
لینک کپی شد
آیا این خبر مفید بود؟