زهرا صدراعظم نوری، رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران در گفتگو با رکنا، شرایط پیاده راههای تهران را بررسی کرده و گفت: شهر تهران انسان محور نیست. بسیاری از معابرها برای راحتی تردد خودروها طراح شده است. با گسترده شدن تردد خودرو، تردد پیاده محدود می شود. شاهد وجود معابر عریض و پیاده راههای باریک و ناایمن هستیم. یکی از محورهای برنامه پنج ساله و سیاست های بودجه به شهرداری تکلیف شده توجه به شهر انسان محور، امن و ایمن است تا بتواند نیازهای مختلف شهروندان را مرتفع کند. پیاده راههای ناایمن قابل استفاده نیست. در این سیاست باید شهرداری پیاده راههای موجود را مناسب سازی کند....

ادامه سخنان زهرا صدراعظم نوری، رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران در فیلم دنبال کنید :

برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.

 

آیا این خبر مفید بود؟