در گفت و گو با سمانه نائینی فعال مدنی مطرح شد

  رکنا:27 اردیبهشت ماه روز روابط عمومی و ارتباط عمومی است.این روز از آن رو اهمیت دارد که روابط عمومی ها نقش تاثیر گذاری…

  مهمترین عناوین آسیب های اجتماعی

  سفر

   ادامه
   خبر ویژه :