کلیه نانوایان ملزم به نصب دوربین مدارسته هستند

به گزارش رکنا وی ادامه داد: اداره صمت باید از نانوایی ها بازرسی نموده وتعداد نانوایی هاییکه مجهز به دوربین هستند را جمع آوری نمایند ومابقی را حتما یاد آوری کنند که  در سریعترین زمان مغازه خود را به دوربین مدارس بسته مجهز کنند.

ابطال پروانه نانوایی هاییکه بیش از ۴بار تخلف کرده اند.

امین امینیان از اداره صمت وهمچنین غله خواست اگر نانوایی در هر زمینه ای بیش از ۴بار تخلف کرده وبه تعزیزات معرفی شده است حتما پروانه وی ملغی وسهمیه اش نیز قطع گرددواز ادامه فعالیت این نانوایی نیز جلوگیری شود.

در آخر این جلسه قیمت جدید انواع نان در هشترود مشخص شد

  طبق دستور امینیان فرماندار شهرستان هشترود در جلسه آرد، نان و گندم، قیمت نان در هشترود بصورت رسمی و به شرح ذیل افزایش یافت:

نان لواش سنتی دوار، یارانه ای و نیمه یارانه‌ای با ۱۳۵ گرم چانه هر قرص ۳۵۰ تومان و هر کیلو ۳۹۰۰ تومان

نان بربری با ۵۵۰ گرم چانه ۲۰۰۰ تومان

 سنگگ ۴۳۰ گرم وزن نان ۲۰۰۰ تومان

 نان_روغنی با ۵۰۰ گرم وزن چانه ۲۵۰۰ تومان

به گزارش خبرنگار رکنا این قیمت ها طبق مصوبات جلسه از روز شنبه ۱۰ مهر قابل اجراست

آیا این خبر مفید بود؟