نتیجه جستجو :

  • حوادث رکنا: خجالت آور است که به کسی بگویم همسرم پایم را به خاطر نه گفتن به خرید آجیل شب عید به دادگاه خانواده باز کرده است. او خیلی چشم و هم چشمی می کند و به محض این که موضوع یا خریدی از سوی یکی از افراد فامیل می بیند نق زدن هایش شروع می شود و تا به خواسته اش نرسد ول کن ماجرا نمی شود.

  • رکنا: از همان روز اول ازدواج مان ،متوجه شدم سرش به این طرف و آن طرف می چرخد و بعضی از دوستان و آ شنایان هم می گفتند شوهرت «بد چشم» است و... . شنیدن این حرف حرصش را در می آورد.

  • رکنا: محصل/ ولخرجی،بلند پروازی ،رویا و خیال واهی گاهی آتشی به پا می کنند که سرنوشت یک نفر رابه تاراج می دهند و آن چه برجای می ماند خاکستر حسرت است. افراد زیادی را می بینیم و یا می شناسیم که به خاطر غرور بی جا،چشم و هم چشمی های نا بجا،زیاده خواهی های جا به جا ،به ناکجا آ باد زندگی می رسند و روزگار خود را سیاه می کنند.

  • حوادث رکنا: مرد جوان زمانی که همسر و مادرزنش در خانه فساد دستگیر شده بودند به دادسرا احضار شد.

  • رکنا:حسادت های زنانه و چشم و هم چشمی های مادی همانند موریانه هایی بود که به جان زندگی ام افتاد و خانه و کاشانه ام را ویران کرد تا جایی که به دلیل همین حسادت ها در فضای مجازی وارد گروه هایی شدم که مرا به فساد اخلاقی کشاند و ..

  • رکنا: ط.ساقی ؛ خدا به ما چشم داد،گوش داد،زبان داد ،قدرتی که روی پای خود بایستیم و فکری که همه این دیده ها و شنیده ها ،گفته ها و قدم ها و احساسات و عواطف مان را با تجزیه و تحلیل وفهم به مقصد برساند.

  • رکنا: خدا به ما چشم داد، گوش داد، زبان داد، قدرتی که روی پای خود بایستیم و فکری که همه این دیده ها و شنیده ها ،گفته ها و قدم ها و احساسات و عواطف مان را با تجزیه و تحلیل و فهم به مقصد برساند.

  • حوادث رکنا: غروب که می شود دلم می گیرد.دلتنگ شوهرم هستم . من هروز خسته و کوفته از سر کار به خانه بر می گردم و تنها دلخوشی ام خواهرکوچکم است…

ادامه