این کار جرم است

افزایش این تخلف می تواند به دلیل منع صبح، 3شب تا 10 تردد شبانه در ساعات باشد. اما دلایل دیگری هم وجود دارد. مشکلات زیرساختی یکی از دلایل است. تـــعـــداد دوربـــیـــن هـــا و نــیــز گــســتــردگــی استفاده از آنها در سطح شهر یکنواخت نیست. در برخی مناطق شهر به دلیل اعمال محدودیت های طــرح ترافیک، تعداد دوربین ها زیاد است.

این در حالی اســــت کـــه در حـــاشـــیـــه شـــهـــرهـــا و در شهرک ها، تعداد کافی از دوربین های راهنمایی و رانندگی وجود ندارد. تعداد انــدک دوربین ها باعث شــده که برخی مناطق شــهــری، پوشش قابل قبولی نداشته باشد و این امر مشکلاتی را برای راهنمایی و رانندگی ایجاد کند. تعداد اندک دوربین ها، باعث مشکلاتی برای مراجع اجرایی مانند پلیس راهنمایی و رانـــنـــدگـــی و مـــعـــاونـــت حـــمـــل و نــقــل شـــهـــرداری هـــا، پــلــیــس راه و ســازمــان راهــداری در جاده ها می شود که باعث تاخیر در هماهنگی اطلاعات شده است.

دومین دلیل این است که دوربین ها مشکلی در شــب خــوانــی نــدارنــد امــا به دلیل سرعت بالای ماشین ها، کیفیت رویـــت پایین مــی آیــد و خــطــای دیــد بالا مــــــی رود. ســومــیــن دلـــیـــل، رانــنــدگــانــی هــســتــنــد کـــه بـــا شــنــاخــت مــحــل هــای دوربین های فعال، با دستکاری پلاک خود، باعث جریمه شدن پلاک دیگری می شوند که البته در صــورت اعتراض ذی حــق و رویــت تصویر پــلاک، می توان ایــن مشکل را حــل کــرد امــا همین امر باعث مزاحمت بــرای مــردم و صاحبان پـــــلاک مــــی شــــود.

در هــمــیــن راســـتـــا، پیشنهادی از سوی کارشناسان انتظامی به ستاد ملی مقابله با کرونا و ریاست راهنمایی و رانندگی کشور داده شده است تا چنانچه یک خودرو بنا به ضرورت یا عدم آگاهی، یک بار در زمان منع تردد شبانه تردد کرد و جریمه شد، بخشودگی سیستمی برای خودرو به وجود بیاید و جریمه خــود بــه خــود از بین بــرود. این پیشنهاد به منظور احتمال وجود موارد اورژانسی پیشنهاد شده است.

در خصوص جریمه خودروها، دستگاه قضایی هیچ نقش و تقصیری ندارد. تنها دادستان کل به عنوان مدعی العموم درجهت احقاق حق مردم می تواند ورود قضایی داشته باشد امــا اجــرای مــوارد راهنمایی و رانندگی بــر عهده پلیس اســــت. ایـــن روزهــــا امـــا شــاهــد جریمه اشتباهی خودروها هستیم. متاسفانه ســیــســتــم هــای دولــتــی عــلــی رغــم تمام شعارها، همچنان مراجعه محور کار مــی کــنــنــد.

اگـــر ســازمــان هــا بــه صــورت هماهنگ بــر پـــروژه دولـــت هوشمند متمرکز شوند، ایــن مشکلات توسط هــوش مصنوعی خــود به خــود آنالیز و بدون درخواست و پیگیری از سامانه حـــذف مــی شــدنــد. ولـــی نـــرم افـــزارهـــای مــوجــود در ســازمــان هــا و بــانــک هــای اطــلاعــاتــی بــه صـــورت جـــزیـــره ای عمل می کنند و شاهد هم افزایی اطلاعات و اقدامات نیستیم و به همین دلیل حق مــردم پایمال می شود. ســوال امــا این است که آیا مال غیر و حق الناس هرچند ناچیز فقط مربوط به روابــط بین افــراد اســت و شــامــل روابـــط دولـــت بــا ملت نمی شود؟ آخرین قیمت های بازار ایران را اینجا کلیک کنید.

رضا غنی لو

جرم شناس و کارشناس دادگستری

آیا این خبر مفید بود؟