رکنا: سید محمود غرضی گفت: اگر از بنده بپرسید چرا کشور به این روز افتاده است؟ می گویم قدرت سیاسی توان ارتباط با قدرت…

مهمترین عناوین کردستان

ادامه