حوادث رکنا: کارمند اداره اداره برق سقز در حال بازسازی شبکه برق دچار برق گرفتگی شد.

مهمترین عناوین کردستان

ادامه