قاچاقچیان در نقطه صفر مرزی، رو دست خوردند

روزهای گذشته مرزبانان خراسان رضوی ها ســاعات پرالتهابی را تجربــه کردند، آتوانســتند با رودســت زدن به قاچاقچیان موادمخدر و سوخت، دست این سودجویان را از دامــن جامعه کوتاه کننــد، موضوعی کــه فرمانده مرزبانــی خراســان رضوی به ها را تآن اشــاره و جزئیاتی از ایــن عملیاتشریح کرد

براســاس آنچه ســردار مجید شــجاع اعلام کرده اســت، مرزبانان هنگ مرزی شهرســتان تایباد در هزار و 190لیتر چند عملیات توانســتند 3سوخت قاچاق جاساز در خودروهای باری ترانزیتی را هنگام عبور از مرز کشف کنند. ها که 72 ســاعت تمأمــوران در این عملیابه طــول انجامیــد، چند قاچاقچــی را نیز دســتگیر کردند که پس از تشــکیل پرونده تحویل مقام قضایی شدند.

فرمانده مرزبانی خراســان رضوی با اشاره به اختلاف قیمت بنزین و گازوئیل در ایران باکشــورهای همســایه بیان کــرد: قاچاق سوخت از ایران به کشورهای همسایه یکی از پرتکرارترین جرائمی است که در مرزهای استان رخ می دهد

ناکامی تاجران مرگهای اصلی مرزبانی لتشجاع یکی از رســارا جلوگیــری از ورود موادمخدر به کشــور های قاچاق دهدانست و گفت: اگر در پرونسوخت تنها ضرر اقتصادی به کشور تحمیل های موادمخدری تک هشــود در پروندمیتک افراد جامعه باید برای آن هزینه بدهند،به ویژه نهاد خانواده که اگر یکی از اعضایش های ســنگینی را باید ینهمعتاد شــود، هزبپردازد.

در همین راســتا این مقام مسئول جزئیاتی برکفان مرزبانی با قاچاقچیان ناز مبارزه جاموادمخــدر در نقطه صفر مرزی را تشــریح و بیــان کــرد: در پــی اشــراف اطلاعاتی و عملیاتــی، مرزبانــان اســتان موفــق به 700گرم مــواد مخدر کشــف 683کیلو و شدند.625کیلوگرم از موادکشف به گفته شجاع، ســاز موادمخدر بود کــه از یک پیششــده دستگاه تریلی ترانزیتی کشف شد، راننده این خودرو نیز دســتگیر و تحویــل مراجع قضایی شــد. وی ادامــه داد: مرزبانان در 33کیلوگرم تریاک، 21کیلو عملیاتی دیگر 3کیلوگرم شیشه و یک و 700گرم کریستال، کیلوگرم حشیش را در نقطه صفر مرزی و در مقابله با قاچاقچیان کشف کردن آخرین قیمت های بازار ایران را اینجا کلیک کنید.

آیا این خبر مفید بود؟