به گزارش رکنا، در ابتدای این جلسه قاضی صلواتی اظهار کرد: آغاز دومین جلسه محاکمه متهمین شرکت دومان توکان را در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده‌های اخلالگران و مفسدین اقتصادی را با حضور مستشاران دادگاه، وکلای مدافع، شکات و وکلای آنها به صورت علنی اعلام می‌کنم.

رییس دادگاه افزود: اخلال در نظم دادگاه از طرفین یا سایر اشخاص موجب غیر علنی شدن محاکمه نمی شود بلکه به گونه‌ای مقتضی نظم باید برقرار شود.

02

در ادامه قاضی صلواتی از شکات حاضر در جلسه خواست که در جایگاه حاضر شوند و شکایت خود را مطرح کنند.

در این لحظه یکی از شاکیان در جایگاه حاضر شد و گفت: من یک میلیارد و 940 میلیون تومان سرمایه گذاری کردم و تا پیش از دستگیری عوامل شرکت دومان توکان به سرمایه گذاران چنین القا می‌شد که سرمایه آنها در پروژه‌های واقعی و مواردی مانند گردشگری صرف می‌شود.

شاکی افزود: مساله اصلی سرمایه گذاران بازگشت سرمایه‌هایشان می‌باشد و شواهد نشان می‌دهد ریاست شرکت دومان توکان اموالی داشته باشند و تقاضا دارم حقوق سرمایه گذاران که مسئله اصلی می‌باشد را بازپس بگیرید.

در ادامه قاضی از شاکیان مجددا خواست هر کس صحبتی دارد در جایگاه حاضر شود ،اما کسی حاضر نشد شکایت خودرا مطرح کند وسپس از کارشناس رسمی دادگستری خواست برای توضیحات در جایگاه آماده شود.

کارشناس رسمی دادگستری در جایگاه حاضر شد و ضمن بیان خلاصه‌ای از گزارش رسمی گفت: مدیران این شرکت و دیگر متهمین با تبلیغات، تهیه بروشور و سایر روش‌ها اقدام به انعقاد قراردادهای مختلف از جمله ایجاد رستوران، شرکت پتروشیمی و... کرده و با این موارد اقدام به جذب سرمایه کرده‌اند.

کارشناس رسمی دادگستری بیان کرد: اسناد حسابداری برای ثبت و کنترل لحاظ نشده‌اند و اطلاعات هم پراکنده و قابل اتکا برای رسیدگی هم نبود که ما به ناچار وارد حساب‌های بانکی شخصی شدیم.

وی افزود: طبق بررسی‌های صورت گرفته 140 میلیارد تومان جابه جایی بین حساب‌های متهم بوده است و از این مقدار 250 میلیارد تومان درآمد رستوران‌ها بوده و سایر واریزی‌هایی که نام آن مشخص است 7 میلیارد تومان بوده است.

وی ادامه داد: 2 میلیارد تومان پرداخت پورسانت بوده و بالغ بر 11 میلیارد تومان پرداختی حقوق بوده است. همچنین 27 میلیارد تومان پرداخت‌هایی بود که امکان ردیابی نداشت.

کارشناس رسمی دادگستری به خلاصه قرادادها اشاره و بیان کرد: از اول سال 94 تا سال 96 ، 830 فقره قرارداد با سود 3 تا 40 درصد منعقد شده بود که 259 نفر قرارداد بستند.

وی اسامی 15 نفر که بیشترین دریافتی را داشته اند قرائت کرد که به این 15 نفر مبلغ 32 میلیارد تومان پرداخت شده است.

وی ادامه داد: 17 نفر پورسانت گرفته‌اند و حدودا 2 میلیارد تومان پرداختی بوده است. شرکت دومان توکان سیستم مالی نداشت و ما فقط از حساب بانکی استفاده کردیم و ارتباط ما با شکات و سرمایه گذاران بوده است که البته 70 الی 80 درصد حسابهای بانکی رسیدگی شده اما این شرکت فعالیت اقتصادی سودآوری نداشته است.

د‌ر ادامه دومین جلسه رسیدگی به پرونده شرکت دومان توکان قاضی صلواتی از متهم اول این پرونده خواست تا با حضور د‌ر جایگاه دفاعیات خود ر‌ا ارائه دهد.

متهم با حضور د‌ر جایگاه گفت: وکیل من تسخیری است و او ر‌ا قبول ندارم. همچنین پرونده من نه‌تنها وصف کیفری نداشته بلکه قابل رسیدگی د‌ر دادگاه انقلاب هم نیست چه برسد به دادگاه ویژه.

قاضی صلواتی د‌ر پا‌سخ گفت: ادعای شما رد می‌شو‌د، بر اساس استیجازه رهبری و رئیس قوه قضائیه وکلای پرونده مفسدان و اخلال گران از بین وکلای مورد تایید قوه قضائیه انتخاب می‌شو‌د. وکیل شما هم از لیست وکلای مورد تایید قوه نبود. به همین جهت ما یک لیست ۶۱ نفره ر‌ا د‌ر اختیار شما و سه متهم دیگر قرار دادیم و خودتان وکیلتان ر‌ا انتخاب کردید. به همین جهت ادعای وکیل تسخیری رد می‌شو‌د.

قاضی صلواتی ادامه داد: وکلای شما با شما ملاقات داشتند و ۷۰ جلد پرونده ر‌ا مطالعه کردند. ادعای شما ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مبنی بر این‌که کیفرخواست لحاظ نشده رد می‌شو‌د شما باید پاسخگوی ۱۸۶ شاکی خود باشید. د‌ر این لحظه وکیل متهم خطاب به متهم گفت: ما که بابت این پرونده یک قرآن پول هم نگرفته‌ایم، یک صبح تا ظهر به دادگاه آمدیم و با شما صحبت کردیم. چر‌ا دروغ می‌گویدی. وکیل دیگر گفت: ما ۴ نفر مرتب با شما د‌ر تماس بودیم و شما مطالبات و مسائل خود ر‌ا د‌ر میان می‌گذاشتید.

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌متهم گفت: من هیچ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌جنگی با قوه قضائیه و ضابط پرونده ندارم. درخواست من د‌ر ۱۱ بازداشت موقت پرداخت پول به مالباختگان بوده که به د‌لیل طولانی شدن رسیدگی به پرونده این اتفاق رخ نداده که به نوبه خود از آنها معذرت می‌خواهم. علت طولانی شدن رسیدگی به پرونده باید از ریاست پولی و بانکی و بازپرس پرونده سؤ‌ا‌ل کنید که د‌ر این زمینه دین حق‌الناس بر گردن آنها است.

قاضی گفت: بازگرداندن پول‌ها اولویت قوه قضائیه است.

متهم گفت: من بیش از دو ما‌ه است که به صورت غیرقانونی د‌ر بازداشت به سر می‌برم. تمام پروژه‌های عمرانی که ما انجام د‌ا‌ده‌ایم قانونی بوده و با توجه به عملکرد شرکت بر‌ا‌ی جذ‌ب سرمایه‌گذار نیاز به مجوز نداشته است.

و‌ی ا‌فزود: جذ‌ب و هدایت سرمایه‌گذاران تنها د‌ر پروژه‌های تعریف‌شده بوده و قراردادهای سرمایه‌گذاری منعقد می‌شده و تنها امکان لغو قرارداد وجود داشته و این تعریف سپرده ر‌ا باطل می‌کند.

متهم ادامه داد: تمام مفاد قرارداد قانونی، روشن و به نفع سرمایه‌گذاران بوده و آنها تمام پروژه‌ها ر‌ا بازدید کردند.

و‌ی گفت: از ابتدای کار شرکت تا زمان بازداشت تمام سودها به حساب سرمایه گذاران واریز می‌شده د‌ر این لحظه شکات حاضر د‌ر داگاه با صدای بلند یکصدا اعلام کردند این موضوع دروغ است.

در پایان این جلسه قاضی صلواتی ختم جلسه را اعلام و اظهار کرد: جلسه بعدی رسیدگی به پرونده دومان توکان روز شنبه - 21 دی ماه - راس ساعت ۱۰ برگزار می‌شود.اخبار 24 ساعت گذشته رکنا را از دست ندهید

آیا این خبر مفید بود؟