رکنا: موزه علی اکبر صنعتی پس از 22 روز از افتتاح اش تعطیل شد.

مهمترین عناوین میراث فرهنگی و گردشگری