رکنا اقتصادی: وزیر راه از پذیرش کاهش نرخ سود تسهیلات نهضت ملی مسکن توسط بانک مرکزی خبر داد و گفت:با افزایش سرمایه…

    مهمترین عناوین مسکن

    ادامه