رکنا: شمس لنگرودی در جشنواره ادبی آسیا در کره جنوبی به عنوان شاعر برتر آسیا تقدیر شد.

مهمترین عناوین فرهنگی