چگونه رجاله، شاه شد؟

بمناسبت سوم اسفند، یکصدمین سالگرد کودتای انگلیسی ۱۲۹۹ و گماشتن دیکتاتور رضا پهلوی بر ایران، سلسله پرسش وپاسخهایی در سایت ( rahimpour.ir ) منتشر می شود:

 عنوان "پهلوی" و رضاشاه کبیر ازکجا آمد؟

این "پهلوی"، ماجرا دارد. اینها ایلیاتی و از ایل پالانی درمنطقه سوادکوه بودند. درواقع، رضا پالانی بود. خود او تاوقتی انگلیسی ها اورا بالا آوردند، اصلا کلمه پهلوی را نشنیده و معنای آن را نمی دانسته است

کلمه "پهلوی" را از سفیر انگلیس و از آلمانی ها، و هر یک به دلیلی، شنیده و این نام فامیلی، پیشنهاد آنها بوده است.

سفیر آلمان در خاطراتش نوشته هرتسفلد در ایران روزی با رضا شاه، از "پهلوی" می گوید. او میپرسد: پهلوی چیست و چه معنایی دارد؟ برایش توضیح می دهند که پهلوی، زبان فارسی قدیم قبل از فارسی دری بوده و بعدها به ساکنان خراسان به همین دلیل، "پهلوی" هم اطلاق شده، اما اینجا یک شباهت صوری ولفظی بهانه ای شد که از پالانی به پهلوانی و به پهلوی، نقل وانتقال!! صورت بگیرد.

جالب است که بعدها آلمان هیتلری برای جذب رضاخان از اردوگاه انگلیس به اردوگاه آلمان، مقوله نژادآریایی را با این رویکرد، مطرح کرد که مثلا با آلمان ها از یک نژادید و متحدشوید که البته ریشه علمی و تاریخی ندارد. خود آلمان ها هم درواقع، قبول نداشتند که ایرانیان هم از نژاد آریایی باشند. هیتلر ازدواج آلمانی های خالص! را با اقوام و نژادهای متعدد ازجمله ایرانیان هم، ممنوع کرده بود بنابراین طرح نژاد آریایی، در یک دوره، محمل تبلیغاتی جهت نفوذ نازیها در ایران و در رقابت با انگلستان شد اما در پروژه اصلی، کار، کار انگلیسیها بود که بویژه درسالهای پس از کودتا به بحث "آریایی و پهلوی "و... ازمنظر دیگری و در جهت ایدئولوژی سازی برای رژیم کودتا و اسلام ستیزی و قطع رابطه مردم ایران با فرهنگ قرآنی وزبان عربی با پوشش گفتمان "ایران باستانی" دامن زدند.

مهم این بود که "رضاخان پالانی"، ناگهان "رضاشاه پهلوی" شد. در هر صورت، طرح "ایران باستان" و نامگذاری "پهلوی"، ازسوی سفارت‌های غربی ومستشرقین مستعمراتی و کاملا سیاسی، طراحی شد. حتی وقتی هنگام صدور شناسنامه معلوم شد قبلا شخص دیگری این فامیل را انتخاب کرده و بنام محمود پهلوی، ثبت شده، رضاخان دستور داد نام این شخص باید تغییر کند و محمود پهلوی، تبدیل به محمود محمود شد که ظاهرا کارمند دولت بوده و جایی خواندم بی ربط با آن محمود محمود رمان نویس نیست.

یعنی نامهای پالانی، پهلوانی، پهلونژاد، همه سیاسی و مورد حساسیت و کنترل حکومتی قرار گرفت زیرا تبدیل "پالانی" به "پهلوی"، جزئی از پروژه ی "ایدئولوژی سازی" انگلیس برای تئوریزه کردن "سلطنت جدید"، و لازم بود یک "نسب نامه" ی دروغین با جعل تاریخی دست و پا شود.آخرین قیمت های بازار ایران را اینجا کلیک کنید.

آیا این خبر مفید بود؟