محققان تلاش کرده‌اند تا با استفاده از عصاره گل‌محمدی، این عارضه را در بیماران نیازمند آنژیوگرافی کنترل کنند.
روش های تشخیصی تهاجمی نظیر «آنژیوگرافی» اضطراب زیادی را برای بیماران به همراه دارند. این استرس و اضطراب، می تواند بر واکنش های فیزیولوژیک بیمار تاثیر گذاشته و او را در معرض تهدید و خطر قرار ­دهد و لذا یافتن راه هایی برای کاهش این پدیده به خصوص از طریق روش های غیرشیمیایی از اهمیت خاصی برخوردار است.
این موضوع مورد توجه محققینی از دانشگاه علوم پزشکی ادبیل و دانشگاه علوم پزشکی البرز قرار گرفته و بدین منظور پژوهشی با هدف تعیین تاثیر عصاره گل محمدی بر میزان اضطراب بیماران کاندید آنژیوگرافی بستری در بخش مراقبت ویژه قلب توسط آن ها به انجام رسیده است.
استرس و اضطراب، می تواند بر واکنش های فیزیولوژیک بیمار تاثیر گذاشته و او را در معرض تهدید و خطر قرار ­دهد و لذا یافتن راه هایی برای کاهش این پدیده به خصوص از طریق روش های غیرشیمیایی از اهمیت خاصی برخوردار است.
در این مطالعه نیمه تجربی که به صورت کارآزمایی بالینی انجام شده 90 بیمار کاندید آنژیوگرافی از بیمارستان شهید رجایی کرج مورد آزمایش قرار گرفته اند. اکثر این بیماران، مرد، متاهل و دارای تحصیلات زیر دیپلم بودند. ابزار گردآوری داده ها در این تحقیق شامل پرسش نامه های استاندارد پژوهشی بوده است.
برای اجرای این مطالعه، برای افراد قرارگرفته در گروه آزمون از عصاره گل محمدی به فرم قطره خوراکی و برای افراد گروه کنترل از دارونما بصورت قطره خوراکی هر 8 ساعت 15 قطره استفاده شد.
تجزیه و تحلیل داده های حاصل از این مطالعه که در مجله علمی پژوهشی «سلامت و مراقبت» وابسته به دانشکده پرستاری و مامایی اردبیل انتشار یافته، نشان داد که در گروه آزمون تفاوت معنی دار آماری بین اضطراب قبل و بعد از مصرف عصاره گل محمدی وجود دارد. به عبارت بهتر، استفاده از این گیاه دارویی باعث شد که استرس و اضطراب بیماران فوق به طور قابل توجهی کاهش یابد.
همچنین با بررسی شاخص های همودینامیک مشخص شد که فشار خون سیستولیک و فشار متوسط شریانی در بیمارانی که از این عصاره استفاده کرده بودند به طور ویژه ای کاهش پیدا کرد.
با توجه به کاهش اضطراب و فشار خون سیستولیک و همچنین فشار متوسط شریانی در گروه تحت درمان با عصاره گل محمدی، مجریان این پژوهش پیشنهاد داده اند که از این روش به عنوان طب مکمل در کنار سایر درمان ها و در بیمارانی که با مشکلات قلبی عروقی مواجه بوده و کاندید عمل تشخیصی آنژیوگرافی هستند، استفاده شود.برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.

 

آیا این خبر مفید بود؟