قیمت آهن آلات ساختمانی در بازار امروز یکشنبه 25 مرداد 99 + جدول

قیمت آهن آلات / آخرین قیمت آهن آلات در ۲۵ مرداد ۱۳۹۹ به شرح زیر است:

 

قیمت روز تیرآهن

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

تیرآهن ۱۲

۱۲ متری

۱۲۲

۱۸.۵۰۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۱۴

۱۲ متری

۱۵۵

۱۸.۷۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۱۶

۱۲ متری

۱۹۵

۲۱.۸۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۱۸

۱۲ متری

۲۲۵

۲۷.۰۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۲۰

۱۲ متری

۲۷۶

۳۴.۰۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۲۲

۱۲ متری

۳۱۵

۴۴.۰۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۲۴

۱۲ متری

۳۶۹

۴۰.۰۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۲۷

۱۲ متری

۴۳۴

۶۴.۰۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۳۰

۱۲ متری

۵۰۰

۹۶.۵۰۰.۰۰۰

قیمت روز میلگرد

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو میلگرد ۶.۵

کلاف

۴.۵

۹۳.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۸

شاخه

۶

۹۲.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۱۰

۱۲ متری

۷.۵

۸۸.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۱۲

۱۲ متری

۱۱

۸۸.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۱۴

۱۲ متری

۱۵

۹۲.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۱۶

۱۲ متری

۱۹

۹۲.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۱۸

۱۲ متری

۲۵

۹۲.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۲۰

۱۲ متری

۳۰

۹۲.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۲۲

۱۲ متری

۳۶

۹۲.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۲۵

۱۲ متری

۴۷

۹۲.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۲۸

۱۲ متری

۵۶

۹۲.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۳۲

۱۲ متری

۷۵

۹۳.۰۰۰

قیمت روز پروفیل

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو پروفیل۵۰۷ -۵۰۸ -۵۰۹

۶ متری

هر متر ۲.۴۴

۱۵۸.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۱۰ در ۲۰

۶ متری

۴.۵

۱۵۹.۵۰۰

هر کیلو قوطی ۱۰ در ۲۵

۶ متری

۵.۵

۱۵۹.۵۰۰

هر کیلو قوطی ۱۰ در ۳۰

۶ متری

۶.۵

۱۵۸.۵۰۰

هر کیلو قوطی ۲۰ در ۲۰

۶ متری

۷

۱۵۸.۵۰۰

هر کیلو قوطی ۲۰ در ۳۰

۶ متری

۹.۵

۱۵۸.۵۰۰

هر کیلو قوطی ۲۵ در ۲۵

۶ متری

۹

۱۵۸.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۳۰ در ۵۰

۶ متری

۱۶

۱۵۸.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۳۰ در ۶۰

۶ متری

۱۷

۱۵۸.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۴۰ در ۴۰

۶ متری

۱۵

۱۵۸.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۴۰ در ۶۰

۶ متری

۱۹

۱۵۸.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۴۰ در ۱۰۰

۶ متری

۲۸

۱۵۸.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۴۰ در ۸۰

۶ متری

۲۳

۱۵۸.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۷۰ در ۷۰

۶ متری

۲۷

۱۵۸.۰۰۰

قیمت روز ناودانی

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو ناودانی ۶.۵

۶ متری

۴۲

۱۱۵.۰۰۰

هر کیلو ناودانی ۸

۶ متری

۴۴

۱۱۵.۰۰۰

هر کیلو ناودانی ۱۰

۶ متری

۵۲

۱۱۵.۰۰۰

هر کیلو ناودانی ۱۲

۶ متری

۶۴

۱۱۵.۰۰۰

هر کیلو ناودانی ۱۴

۱۲ متری

۱۵۵

۱۱۵.۰۰۰

هر کیلو ناودانی ۱۶

۱۲ متری

۱۷۰

۱۱۵.۰۰۰

هر کیلو ناودانی ۱۸

۱۲ متری

۲۱۵

------

هر کیلو ناودانی ۲۰

۱۲ متری

۲۳۰

-------

قیمت روز صفحه ستون

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو ورق ۸

---

---

۱۴۷.۰۰۰

هر کیلو ورق ۱۰

---

---

۱۴۷.۰۰۰

هر کیلو ورق ۱۲

---

---

۱۴۷.۰۰۰

هر کیلو ورق ۱۵

---

---

۱۴۷.۰۰۰

هر کیلو ورق ۲۰

---

---

۱۲۷.۰۰۰

هر کیلو ورق ۲۵

---

---

۱۲۷.۰۰۰

قیمت روز نبشی

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو نبشی ۳

۶ متری

۹

۱۱۵.۰۰۰

هر کیلو نبشی ۴

۶ متری

۱۵

۱۱۵.۰۰۰

هر کیلو نبشی ۵

۶ متری

۲۲

۱۱۵.۰۰۰

هر کیلو نبشی ۶

۶ متری

۳۲

۱۱۵.۰۰۰

هر کیلو نبشی ۸

۶ متری

۵۸

۱۱۵.۰۰۰

هر کیلو نبشی ۱۰

۶ متری

۹۰

۱۱۵.۰۰۰

هر کیلو نبشی ۱۲

۶ متری

۱۳۰

۱۱۵.۰۰۰

قیمت روز ورق سیاه

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو ورق سیاه ۲

رول

۱۲

۱۶۶.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۳

۱.۵ در ۶

۲۲۰

۱۵۰.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۴

۱.۵ در ۶

۲۹۰

۱۴۲.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۵

۱.۵ در ۶

۳۶۰

۱۳۶.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۶

۱.۵ در ۶

۴۳۵

۱۳۶.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۸

۱.۵ در ۶

۵۸۰

۱۴۵.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۱۰

۱.۵ در ۶

۷۲۰

۱۴۵.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۱۲

۱.۵ در ۶

۸۶۵

۱۵۰.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۱۵

۱.۵ در ۶

۱۰۸۰

۱۴۴.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۲۰

۱.۵ در ۶

۱۴۴۵

۱۴۱.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۲۵

۱.۵ در ۶

۱۸۰۵

۱۴۱.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۳۰

۱.۵ در ۶

۲۱۶۵

۱۴۱.۰۰۰

قیمت روز تسمه

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو تسمه ۵ در ۲۰

۱۲ متری

۲

۱۱۵.۰۰۰

هر کیلو تسمه ۵ در ۲۵

۱۲ متری

---

۱۱۵.۰۰۰

هر کیلو تسمه ۵ در ۳۰

۱۲ متری

---

۱۱۵.۰۰۰

هر کیلو تسمه ۵ در ۴۰

۱۲ متری

---

۱۱۵.۰۰۰

هر کیلو تسمه ۵ در ۵۰

۱۲ متری

---

۱۱۵.۰۰۰

قیمت روز مفتول

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو حرارتی

---

---

۱۲۳.۰۰۰

هر کیلو زیگزاگ

---

---

۱۲۴.۰۰۰

هر کیلو سیم فابریک ۱.۵

---

---

۱۳۶.۰۰۰

هر کیلو سیم فابریک ۲.۵

---

---

۱۳۶.۰۰۰

هر کیلو سیم تسمه ۱.۵

---

---

۱۳۲.۰۰۰

هر کیلو سیم تسمه ۲.۵

---

---

۱۳۲.۰۰۰

قیمت روز خاموت

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو خاموت ۸

---

---

۱۰۴.۰۰۰

هر کیلو خاموت ۱۰

---

---

۹۸.۰۰۰

هر کیلو خاموت مهندسی ۸

---

---

۱۰۴.۰۰۰

هر کیلو خاموت مهندسی ۱۰

---

---

۹۸.۰۰۰

هر کیلو خاموت سنجاقی ۸

---

---

۱۰۵.۰۰۰

هر کیلو خاموت سنجاقی ۱۰

---

---

۹۹.۰۰۰

قیمت روز ورق گالوانیزه

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۴

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۲۳۳.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۵

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۲۱۶.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۶

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۲۰۷.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۷

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۲۰۷.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۸

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۲۰۴.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۹

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۲۰۴.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۱

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۲۰۵.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۱.۲۵

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۲۰۴.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۱.۵

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۲۱۲.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۲

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۲۰۹.۰۰۰

  برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.

آیا این خبر مفید بود؟