حوادث رکنا: قصد صحبت از زنی روسی بی رحم را داریم که تنها برای تفریح تعداد بسیاری از انسان ها را به قتل رساند.

مهمترین عناوین تاریخی

ادامه